Pakiet Silver

- peeling pleców

- Aromatyczno- relaksacyjny masaż pleców

- odżywcze spa dłoni

- sauna

 

129 PLN

Pakiet gold

- peeling całego ciała

- masaż całego ciała gorącymi kamieniami

- masaż twarzy
- odżywcze spa dłoni

- sauna

 

 229 PLN

 Pakiet Platinum

- peeling całego ciała

- Masaż LOMI-lOMI NUI

- nawilżający zabieg na twarz

- odżywcze spa dłoni i stóp

- sauna

 

429 PLN 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

Z DNIA 15.07.2019r
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Baltiqa Day Spa, z siedzibą przy ul.
Puckiej 10b, 84-240 w Redzie (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika
do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź
usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/sparezydent/ ;
www.facebook.com/spariverstyle; https://www.facebook.com/spascandic/;
www.facebook.com/spavillabaltica; www.facebook.com/baltiqadayspacetniewo/ (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający
aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w każdym SPA (łącznie 5 nagród) – dla osoby wyłonionej w
sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest imienny voucher ze sklepu online Baltiqa Day Spa na
zabieg hialuronowy na stopy .
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu
Facebook, na Baltiqa Day Spa, bądź w wiadomości prywatnej do Laureata.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
6. Voucher jest imienny na nazwisko Laureata konkursu. Tylko Laureat może wykorzystać voucher.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu
społecznościowym Facebook na profilu
2. Konkurs trwa od dnia 15.07 do dnia 19.07 do godziny 10:00.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie zadane w treści
posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Fanpage’u Organizatora.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie
wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych
w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest umówienie się na zabieg w ciągu 48
godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u za pomocą Faacebook’a lub telefonicznie w
placówce SPA której dotyczył konkurs.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi
lub podanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. Uczestnik traci
także możliwość odbioru nagrody gdy nie zjawi się na umówiona wizytę. Nie ma możliwości przełożenia
terminu umówionej już wizyty.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie, którym
dysponuje SPA. Organizator zastrzega sobie miesiąc czasu oczekiwania na wizytę.
10. Nagroda zostanie zrealizowana na koszt Organizatora.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w
tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania
są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników,
którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie,
w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób
mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na
Facebooku z dnia 15.07.2019r”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019r i kończy się z dniem 19 lipca 2019 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Facebook’u Organizatora.

1. Zakup usług z oferty BALTIQA DAY SPA, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są
równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez BALTIQA DAY SPA oraz, że zapoznał się i
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. BALTIQA DAY SPA jest strefą ciszy i relaksu. Personel SPA ma prawo wyprosić Gości, którzy nie
dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort
u innych Gości korzystających ze SPA .
3. Rezerwacje zabiegów w BALTIQA DAY SPA dokonywane są dokonywane od poniedziałku do soboty
w godzinach 10-18 oraz w niedziele 10-17.
4. Młodzież do lat 16 może korzystać z usług tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego. Dzieci i młodzież mogą korzystać z zabiegów wyraźnie do nich skierowanych poprzez
określenie wieku.
5. Na terenie BALTIQA DAY SPA obowiązuje zakaz: • palenia tytoniu, • spożywania alkoholu •
wnoszenia opakowań szklanych, • używania narkotyków i innych środków odurzających itp. •
wprowadzania zwierząt • handlu i akwizycji • naklejania i pozostawiania reklam
6. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem
dostępnych miejsc.
7. Rezerwacja wykonania usługi w BALTIQA DAY SPA następuje po sprawdzeniu przez Personel SPA
dostępnego terminu i potwierdzeniu rezerwacji dokonanej bezpośrednio na miejscu, mailowo lub
telefonicznie.
8. Rezerwacja usługi w BALTIQA DAY SPA jest ważna do upływu maksymalnie 15 minut po
umówionym terminie.
9.W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji, SPA
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu bez możliwości
obniżenia ceny zabiegu.
10. Naszych Gości chcących korzystać ze Spa, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów, dzięki
czemu odbędą się one w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie. Wykwalifikowany personel
udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących naszej oferty oraz doradzi przy wyborze zabiegów.
Jeżeli Gość nie dokonał wcześniejszej rezerwacji i nie poinformował spa o posiadaniu zabiegów z
pakietu w ramach pobytu hotelowego, spa ma prawo odmówić realizacji zabiegów jeżeli w danym
dniu nie ma wolnych miejsc. Gość jednocześnie nie ma prawa ubiegać się o zwrot kwoty za
niewykorzystane zabiegi.
11. Zalecamy przybycie do Spa bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku
zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem. Spa nie odpowiada za elementy
biżuterii pozostawione w gabinecie lub w szatni.
12. Spa to strefa ciszy, w trosce o Państwa relaks, prosimy zatem o wyciszenie telefonów
komórkowych na zabieg lub ich wyłączenie przed zabiegiem.

13. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego też istnieje możliwość anulacji zabiegu na 12
godzin przed planowaną godziną zabiegu bez ponoszenia kosztów. W przypadku anulowania zabiegu
w czasie krótszym niż 12 godzin do momentu planowanego zabiegu SPA zastrzega sobie prawo do
obciążenia 100% wartości zabiegu.
14. BALTIQA DAY SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć odbywających
się w SPA, z przyczyn niezależnych, jak np. ‘siła wyższa’ czy problemy techniczne.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby,
za które ponosi odpowiedzialność, uszkodzenia oraz zniszczenia wyposażenia BALTIQA DAY SPA.
16. Do BALTIQA DAY SPA nie mają wstępu osoby: • Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
innych środków odurzających, • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, • dla których
wykonania usługi w Baltiqa DAY SPA może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia • których
zachowanie stanowić może zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA, • których stan higieny
osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm.
17 . Gość naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu BALTIQA DAY SPA będzie usuwany
z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu lub zabiegu.
18. Przeciwwskazania do zabiegów w BALTIQA DAY SPA: a. Ogólne przeciwwskazania do zabiegów
kosmetycznych na twarz, stopy, dłonie: • grzybice • stany zapalne, ropne i alergiczne • świeże blizny
• niezagojone rany • zmiany dermatologiczne rozsiane lub ropne • skóra trądzikowa jako
przeciwwskazanie do niektórych zabiegów • epilepsja • choroby żył
Zakres w/w przeciwwskazań obejmuje wszystkie zabiegi kosmetyczne na stopy, zabiegi na twarz, oraz
zabiegi na dłonie dostępne w ofercie BALTIQA DASPA b. Ogólne przeciwwskazania do masaży i
zabiegów na ciało: • niewyrównane wady serca • rozrusznik serca, endoprotezy • zaawansowana
choroba nadciśnieniowa • czas menstruacji • ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze, karmienie
piersią • zapalenie żył, duże żylaki i tętniaki • nowotwory złośliwe i niezłośliwe • krwotoki i tendencje
do ich występowania • ostre i podostre stany zapalne • przerwanie ciągłości skóry • świeże zakrzepy
• epilepsja
Zakres w/w przeciwwskazań obejmuje wszystkie masaże i zabiegi na ciało.
19. Przed przystąpieniem do zabiegu w BALTIQA DAY SPA Goście zobowiązani są do podpisania
oświadczenia o braku przeciwwskazań do wybranych przez siebie zabiegów. Czyli do wypełnienia w
sposób rzetelny karty konsultacyjnej.
20. Oferty wykupione na portalu Groupon nie ulegają modyfikacji.
21. Jeżeli klient chce zrezygnować z zakupionej oferty grouponowej może to zrobić tylko poprzez
kontakt z portalem Groupon. Spa nie zwraca pieniędzy za zakupione i niewykorzystane oferty
Groupon.
22. Oferty z portalu Groupon mogą być wykorzystane przez dwie osoby w tym samym czasie, w
jednym gabinecie tylko jeżeli oferta jednoznacznie wskazuje iż jest to pakiet dla dwojga.

23. Klient jest informowany przed zabiegiem o wszystkich możliwych skutkach ubocznych lub
przejściowych niedoskonałościach naskórka. Wszelkie zmiany skórne po zabiegu, o których klient
został poinformowany nie są podstawą do zwrotu pieniędzy za wykonany zabieg.
24. Spa nie ponosi odpowiedzialności jeżeli klient nie poinformował o chorobach, alergiach na
kosmetyki lub wcześniejszych zabiegach, które wykluczają możliwość przeprowadzenia zabiegu w
naszym spa, a poprzez zatajenie informacji doszło do wystąpienia efektów niepożądanych. Nie jest
to również podstawą do zwrotu należności za zabieg.
25. Wszelkie reklamacje związane z wykonaną usługą, zakupionym kosmetykiem, voucherem bądź
bonem podarunkowym, należy składać w terminie do 7 dni od dnia wykonania zabiegu lub zakupu,
drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W reklamacji należy uwzględnić poniższe informacje:
- imię, nazwisko, adres mailowy, nr kontaktowy
- termin i miejsce realizacji usługi / informacje o reklamowanym produkcie
- potwierdzenie (paragon, Fa VAT, kupon, voucher)
- opis sytuacji i przyczynę reklamacji

26. Jeśli podczas wykonywania zabiegu Klient będzie się czuł niekomfortowo i chciałby
zakończyć zabieg - powinien poinformować personel spa. aby zakończyć zabieg. W tym
przypadku koszt zabiegu byłby obliczony % do zrealizowanego zabiegu.

27.  Zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014. 827), przedsiębiorca ma 30 dni czasu  na udzielenie odpowiedzi na
reklamację konsumenta. Niniejszy przepis dotyczy reklamacji składanych od dnia 10 stycznia 2017
roku. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie
reklamacji.

wekcolor

 

Gdańsk 15-17.03

 
Oferta dotyczy:
  • Masaż gorącą czekoladą + sauna z 240pln na 120pln
  • Masaż relaksacyjny masłem shea + sauna z 240pln na 120pln

 

Voucher upominkowy

Zapraszamy do skorzystania z oferty zakupu Voucherów Upominkowych - jest to doskonały pomysł na prezent dla Państwa lub bliskich!

 

Kontakt

Klienci indywidualni

 

Salon kosmetyczny i gabinet masażu. Zabiegi na twarz i ciało, zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, masaże

 

Spa Scandic Hotel, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk. 

 

Telefon: 

607 150 261 | 58 300 62 00 (Rezerwacja: 10:00-20:00)

 

Adres email:

spa@spascandic.pl

Firmy i Media

Partnerzy

bc bdshome forever cs eska lbq lks Bioline Jato Logo scandic trojmiasto vb wt logo clochee

Nagrody i wyróżnienia

orlykosmetyki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej o plikach cookie na stronie polityki prywatnosci.

  Akceptuję pliki cookies na stronie